Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” ПДФ Печат Е-мейл

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА, РИО - БУРГАС, НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БУРГАС, УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОДК-БУРГАС обявяват НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” С МОТО:

“Да пазим водите на България!”

21-22 март 2013 г.

І. ЦЕЛИ: Състезанието е част от образователния модел, чиято цел е да предостави възможност на учениците за съвместна работа, обмяна на опит и идеи за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас, разделени в 3 възрастови групи на всички училища, клубове, школи и извънучилищни звена от страната:

· І-ва възрастова група– 6-8 клас- участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици

· ІІ-ра възрастова група– 9-12 клас- участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици

Заявки за участие и мултимедийните презентации на CD или USB - флаш памет се приемат до 8 март 2013 г.

Важи датата на пощенското клеймо!

ІІІ. Общи изисквания към участниците и защита на мултимедийна презентация:

· Мултимедийните презентации трябва да представят екологични проекти или разработки по темата: „Да пазим водите на България!”

· Участниците трябва да са усвоили знания за водата като абиотичен фактор на природната среда, като природен ресурс и среда на живот.

· Да познават екологични проблеми, касаещи чистотата на водите в България и начините за тяхното решаване.

· Да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.

Регламент: След предварителна селекция, допуснатите мултимедийни презентации се защитават пред комисия в рамките на 10 минути. След приключване на презентацията участниците отговарят на въпроси на комисията.

Критерии за оценка: Научност и задълбочено познаване на представяната тема. Оригиналност и естетическо оформление на презентацията.

Класиране: І-во, ІІ-ро, ІІІ-то място.

ЗАБЕЛЕЖКА: Крайният срок за изпращане на мултимедийните презентации за предварителна селекция е не по- късно от 08.03.2013 г. на CD или USB - флаш памет.

Важи датата на пощенското клеймо!

пощенски адрес:

Общински детски комплекс,

ул: ”Райна Княгиня”11

8000 гр. Бургас

Мултимедийни презентации, пристигнали извън определения срок, не се разглеждат и журират!

Информация за допуснатите до национална защита мултимедийни презентации ще бъде качена на сайта на Общински детски комплекс-Бургас: www.odk-burgas.com до 13.03.2012 г.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО, МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И НА АДРЕС: www.odk-burgas.com

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО ЧРЕЗ КОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНА БЛАНКА – ПО ОБРАЗЕЦ.

Разходите по пребиваването /пътни, дневни, нощувки/ са за сметка на участниците.

Заявка за участие в Национално състезание

„Водата - извор на живот”-

БУРГАС-2013 г.

  1. ............................................................................................................................

/ трите имена на участника /или членовете на екипа/

  1. ............................................................................................................................

/ име на ръководителя/, тел., факс, GSM, E-mail/

  1. ..............................................................................................................................

/ адрес на училището, школата, клуба/

  1. ..............................................................................................................................

/ общ брой участници/

Моля, изпращайте заявките на E-mail :

odk_bourgas@abv.bg или на тел./факс 056/ 84-45-49.

*Разходите по пребиваването на участниците са за тяхна сметка.