Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Стартира нов проект в ГПЧЕ PDF Print E-mail

 

От тази година в ГПЧЕ “Н. Вапцаров” стартира ново многостранно училищно партньорство - “Отворено съзнание за активно гражданство”. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия по програма „Учене през целия живот” и е с продължителност две учебни години. Администрирането на проекта на национално ниво се извършва от Център за развитие на човешките ресурси, секторна програма Коменски. В партньорството участват 9 училища от 6 страни: Италия, Полша, Румъния, Германия, България и Турция. Работният език на проекта е английски.

Многостранното партньорство се базира на задълбочено проучване на съдържанието на член 10 и 11 от Дял II - Свободи от Хартата на основните права на ЕС:
- чл.10
Свобода на мисълта, съвестта и религията

- чл.11 Свобода на изразяването на мнение и свобода на информация.
Хартата е провъзгласена тържествено за първи път от председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията по време на Европейския съвет в Ница на 7 декември 2000 г.

По време на проекта учениците ще проучат задълбочено традициите на собствената си страна отнасящи се до свободата като цяло и в частност свободата на мисълта, съвестта и религията и свободата на изразяването на мнение и на информация. Специален приоритет в работата по проекта има междукултурния диалог, за да могат да бъдат съпоставени и разбрани различните средства за свобода в различните страни.Основният краен продукт на многостранното партньорство е многоезиков сайт с материали, които ще бъдат използвани като средство за преподаване на понятието свобода и в частност свободата на мисълта, съвестта и религията и свободата на изразяването на мнение и на информация в редовните часове на училищата, взели участие в проекта.Чрез непрекъснатия контакт и срещите между страните партньори учениците имат възможност да разширят знанията си за историята, традициите, културата и образователните системи на страните партньори. Учениците придобиват нови умения, свързани както с личния, така и със социалния им живот, като например да общуват, да взимат решения, да разрешават проблеми и конфликти, да предлагат творчески подходи, да бъдат отворени спрямо общата дейност, да работят в екип, да бъдат солидарни. Учениците имат възможност да практикуват езиците, които владеят и да подобрят компютърните си умения. Учителите получават възможност да развият умения при разработването и управлението на проект – планиране, работа в екип, използване на нови информационни и комуникационни технологии, управление на бюджет. Срещите с колеги от различни европейски страни предоставят възможност за опознаване на различни образователни системи и методи на преподаване. Една от целите на проекта е да се разучи метода за преподаване CLIL (Content and Language Integrated Learning), който комбинира предметното и езиковото обучение. Методите и материалите, които ще бъдат използвани в хода на проекта са: филми, театрални постановки, исторически източници, литературни откъси и информация от интернет.Каним всички желаещи да се включат в проекта да се обърнат към г-жа Десислава Тенева, г-жа Павлета Маринова, г-жа Десислава Капитанова или г-н Георги Георгиев.