Стипендии Печать

Стипендии - І срок на учебната 2020/2021 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ - - - -> download

Съобщение за стипендии - - - -> download

Правила за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование в ПЕГ „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Шумен - - - - > download

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование - - - - > download

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.) Обн. - ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г. - - - - > download