Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
COVID-19
Важна информация ПДФ Печат Е-мейл

 

Обучение от разстояние в електронна среда


Нормативни актове:

Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) (ДВ, бр. 79 от 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)

Какво е обучение от разстояние в електронна среда?
– Обучение, което се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като обучаващият и обучаемите не се намират физически на едно и също място;
– Включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване;
– Извършва се от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.

Условия и ред за организиране на обучение от разстояние в електронна среда  (ОРЕС):

Обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО (чл. 115а, ал. 3 от ЗПУО; чл. 40а, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):
– Осъществява се за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.

– Подава се заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ – при здравословно причини, при които ученикът не може да посещава училище.

– Директорът информира родителят за възможността училището да осигури ОРЕС не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението.

– За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед.

– Обучението от разстояние в електронна започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.

– До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

Обучение от разстояние в електронна среда за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка (чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО; чл. 40а, ал. 4 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):
– Осъществява се за отделен ученик в дневна, индивидуална или комбинирана форма на обучение до края на извънредната епидемична обстановка:
1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; (Приложение)
2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

– Подава се заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ по т. 1 и т. 2. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

– По т. 3 се подава заявление чрез директора на училището до началника на регионалното управление на образованието. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.

– В деня на подаването на документите по т. 3 директорът на училището ги изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище.

– Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от разстояние в електронна среда за ученика по т. 3 в срок 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението и уведомява родителя и директора на училището.

– За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед след получаване на разрешението от началника на РУО.

– Обучението от разстояние в електронна среда започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.

– До решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.

Забележка:
1. В Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, град Шумен обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно чрез Microsoft Teams.
2.
Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се  поставят отсъствия в съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо  образование.

Необходими документи:

 1. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни - - - - - -> изтегли
 2. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка - - - - - -> изтегли
 3. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда по желание - - - - - -> изтегли
 4. Декларация за  обучение от разстояние в електронна среда- - - - - -> изтегли

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Прекратяване на обучението от разстояние в електронна среда:
Обучението от разстояние в електронна среда се прекратява:
1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;
3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията задължения.

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с новата заповед № РД 09-4813/03.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката и получените указания от Регионално управление на образованието - Шумен Ви информираме за следното:

 1. На 06.12.2021 г. всички паралелки ще са в обучение от разстояние в електронна среда.

 2. На 07.12.2021 г. ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ отбелязва своя патронен празник, който ще е неучебен ден и ще има онлайн събития.

 3. Присъствено обучение на учениците от дадена паралелка ще се организира единствено в случай, че минимум 50 % от учениците в паралелката имат подадена декларация с приложено към нея копие на зелен сертификат или декларация за съгласие за тестване. Учениците, за които не е изпълнено това условие ще се обучават синхронно от разстояние в електронна среда по време на провеждане на учебния час.

 4. Тестването ще се извършва от екипи в училището. Демонстрация на процеса можете да намерите тук:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-C-ORT92p3BsR_xzQXvemxpwtJpZluj
  https://youtube.com/channel/UC5eeF2zmLqXQgV1HGtCkC7A

 5. Учениците ще бъдат тествани веднъж седмично. Тези, които имат зелен сертификат няма да бъдат тествани. Във връзка с гореизложеното Ви молим да вземете своето решение и да спазите срока за подаване на декларациите до класните ръководители подписани и сканирани/снимка с добро качество - 06.12.2021 г. до 10 часа. За учениците, които притежават зелен сертификат, към декларацията трябва да се приложи копие на сертификата.

След като обобщим броя на подадените декларации, ще направим всичко възможно да организираме присъствено обучение още от сряда или най-късно от четвъртък. Ще бъдете уведомени своевременно за графикът на учебните занятия и организацията на тестването на учениците.

Молбата ни е да не чакате последния срок, за да можем да започнем организацията, която ще изисква време. Това са условията за провеждане на присъствено обучение до момента, в който заболеваемостта в Община Шумен спадне до стойност под 250 на 100 000. Тогава всички  ученици  ще се обучават присъствено без да се налага тестване. Да си пожелаем това да се случи скоро!

Заповед №РД09-4813/03.12.2021 г. относно организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки - - > изтегли тук

Тази заповед отменя Заповед № РД09-4755 от 30 ноември 2021 г.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА (Приложение към Заповед № № РД09-4814/03.12.2021г.) - - > изтегли тук

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА (Приложение към Заповед № РД09-4756/ 30.11.2021 г.) - - > изтегли тук

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА (Приложение към Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 г.) - - > изтегли тук

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. В УСЛОВИЯ НА COVID-19 В ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - - > изтегли тук

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНИТЕЛЕН СЛУЧАЙ НА COVID-19  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. В ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"  - - > изтегли тук

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА (публ. 08.09.2021 г.) - - > изтегли тук

ОГРАНИЧАВАНЕ ДОСТЪПА НА ВЪНШНИ ЛИЦА ДО СГРАДАТА НА ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ"- - > изтегли тук

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ - МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА  COVID-19 И ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА - - - - - - > DOWNLOAD

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка - - > DOWNLOAD

Подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията

Асоциация „Родители“ наръчник за родители

Брошурата с препоръки за безопасна работа в Интернет

Списъкът с препоръчителни мерки (Приложение № 1) е с примерни решения и е първоначален и отворен. На електронна страница https://www.mon.bg/bg/100876 той ще бъде постоянно допълван на база решения, приложени и споделени от училищата чрез РУО

Предпазвайте себе си и околните от заболяване

Стъпки при поставянето и махането на лични предпазни средства