Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
PDF Print E-mail


ПРЕЗЕНТАЦИЯ: download Обява: download

БРОШУРА: download

ПАРАЛЕЛКИ:

 • Две паралелки Английски език с втори чужд Немски език - 52 ученици

 • Две паралелки Английски език с втори чужд Руски език - 52 ученици
 • Две паралелки Немски език с втори чужд Английски език - 52 ученици

ТЕСТОВЕ 

Провеждане на тестове по:

- по български език и литература 21.05.2018г.
- по математика      
23.05.2018г.


Балообразуване:

Сбор от:

 • удвоената оценка от теста по български език и литература;
 • удвоената оценка от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас;
 • оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас.

Г Р А Ф И К

на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас

за учебната 2017-2018г.

Вид дейност

Срок

1

Провеждане на тестове по:

- по български език и литература

- по математика

 

21.05.2018 г.

23.05.2018 г.

2

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 06.06.2018г. вкл.

3

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите

13.06.-19.07.2018г. вкл.

4

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

20.06-26.06.2018г. вкл.

5

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 03.07.2018г. вкл.

6

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07.-06.07.2018г. вкл.

7

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 12.07.2018г. вкл.

8

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13.07-17.07.2018г. вкл.

9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2018 г.

10

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20.07-24.07.2018г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 26.07.2018г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

27.07-30.07.2018г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018 г.

14

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от

директора

до 11.09.2018г. вкл.

15

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

до 14.09.2018 г. вкл.

 

ПРОФИЛИ

Клас

Профилиращи предмети

VIII

Първи чужд език

IX

Първи чужд език

Втори чужд език

X

Първи чужд език

Втори чужд език

XI

Първи чужд език

Втори чужд език

Трети профил

Четвърти профил

XII

Първи чужд език

Втори чужд език

Трети профил

Четвърти профил

Учениците избират трети и четвърти профил след завършване на Х клас.

Учениците от профил Английски език:

 • В края на 8-ми клас започват часовете по техника на превода на оригинален текст.

ü По желание могат да защитят сертификатите на Cambridge University – FCE (First certificate of English),
CAE (Certificate in Advanced English) и CPE (Certificate in Proficiency of English).

 • Гимназията осигурява и провежда изпити за владеене на английски език като чужд език на Cambridge English Language Assessment.
 • Участват в конкурса на Българска асоциация по четене за стипендия за обучение в САЩ и Великобритания.
 • Изучават на английски език в IX и Х клас три общообразователни предмета.

Учениците от профил НЕМСКИ ЕЗИК:

 • В края на IX клас се прави подбор за включване в групата за немска езикова диплома B2/C1. Подготовката по този

проект продължава до XII клас, когато немска комисия оценява езиковите им знания. Дипломите DSD B2/C1

дават възможност за следване в немски университети без полагане на допълнителни изпити.

 • В X клас участват в конкурс за немски стипендии за ваканция в Германия.
 • Кандидатстват за DAAD стипендия, която финансира следването в Германия.
 • Изучават на немски език три общообразователни предмета в IX и Х клас.

DSD Diploma - DOWNLOAD

При успешно полагане на изпита ученикът получава сертификат за висока степен на владеене на немски език (В2 – С1), който удостоверява нивото на знания, необходимо при кандидатстване в Германия и позволява на учениците да кандидатстват в немски и австрийски висши учебни заведения

Немската езикова диплома представлява официален документ, доказващ съответните езикови компетенции.

 • Преподаватели

В специализираните паралелки обучението по немски език се води от  преподаватели- германисти, работещи в ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“.


От 2012/2013г. и досега  г-н Константин Пригниц е координатор на програмата за Североизточна България.

· Специфика на обучението


В специализираните класове се изучава немски език както следва:

в 10 клас  по 9 часа седмично

в 11 клас- 10 часа седмично

в 12 клас –10 часа седмично.

 • Прием
Класирането се извършва в края на всяка учебна година според бал, образуван от:
 1. Годишна оценка по немски език в VIII клас.
 2. Срочна оценка по немски език за първи срок на IX клас.
 3. Оценка /до стотни/ от класна работа по немски език за втори срок в IX клас.
 • Изпит за придобиване на DSD В2/C1

Положеният в училище писмен изпит през първи срок в 12 клас се изпраща за проверка в Германия, след което се провежда устен изпит пред комисия от двама български преподаватели и един председател от немска страна.

 • Значимост на DSD В2/C1

Немската езикова диплома В2/C1 е сертификат, който удостоверява владеенето на немски език на ниво В2 или C1 според Общата европейска езикова рамка. 
Това са необходимите за следване в немско/австрийско висше учебно заведение познания по езика.

Немската езикова диплома е удостоверение за квалифицирано владеене на езика при навлизане в професионалния живот – както у нас, така и  в чужбина.
Същевременно DSD - обучението е педагогически инструмент за модерно преподаване на немски като чужд език.

Ежегодно Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” гр. Шумен, се радва именно поради въвеждането на Немската езикова диплома на специална подкрепа от немска страна, намираща израз в:
- периодична квалификация на учителите по немски език, включваща обучителни семинари, курсове и конференции в България и Германия;
- осигуряване на възможност за кандидатстване за стипендии в Германия за ученици  и учители;
- снабдяване с учебни помагала , видео/ аудио-техника и специализирана немска литература.

 • Материална база

В хода на инициативата за училищно партньорство на Федералното министерство на външните работи през последните години българските DSD-училища бяха интензивно финансово подпомагани.

ПЕГ разполага със съвременни учебни и помощни пособия, с кабинет, оборудван с модерна медийна техника, чрез проект, реализиран от немска страна.

Чрез въвеждането на изпита за Немска езикова диплома В2/C1 (който съществува повече от 30 години и в който годишно понастоящем вземат участие над 6 000 ученици от 51 страни от целия свят) в нашата гимназия се дава възможност за  световно признание на езиковите познания на учениците ни от езиковите групи.

Учениците изучаващи РУСКИ ЕЗИК:

 • Участват в международна ролева игра “Global Question” и “Глобальный въпрос” на ЮНЕСКО.
 • Участват в различни конкурси на Руски културен център.
 • Участват в интернет - проект на ЮНЕСКО  «Learning for the Future» «Обучение для будущего»

Какво още ви предлага ПЕГ?

 • По желание могат да вземат участие в Националното  онлайн оценяване на дигитални компетентности –

самостоятелно ниво на владеене по европейската реферетна рамка за оценяване за придобиване на удостоверение, издадено от МОН

 • Участие в международни и вътрешно училищни проекти.
 • Осигурени са учители - чужденци.

Къде продължават обучението си нашите ученици?

Великобритания: Ралица Гинева Бозова,  Владимир Христов, Ивайло Стоянов, Емине Сабриева, Николай Жечев, Васил

Гърбов, Владислав Георгиев, Анелия Кюркчиева, Йосиф Петров, Мая Велева, Михаил Петков, Мина Мутафчиева,

Таня Кюркчиева, Антоанета Рафаилова, Кристина Ангелова, Румен Тодоров

САЩ: Стилиян Лазаров, Ангелина Папазова

Малта: Йоана Радославова, Милица Пенева, Ина Метева

Италия: Александра Попова, Цветина Въчкова, Ралица Теофилова,Грета Стефанова

Дания: Боряна Богомилова, Артюн Мануелян, Велико Маринов

Холандия: Зорница Ангелова

Швейцария: Дана Богданова

Германия: Божидар Камбуров,Кристиана Пенчева,Милена Майсторска,Вероника Тодорова,Магдалена Вълкова,Светлана

Рачева, Гергана Борисова, Марина Иванова, Полина Русева, Ивона Димитрова, Яна Симеонова, Деница Серафимова,

Румина Иванова, Виктория Вълчева, Тина Трайчева, Нина Динева, Виолина Цанева, Йолина Стоянова, Женя Калоянова,

Христина Иванова, Светлана Рачева, Ивайло Виронски, Станимира Евлогиева, М. Бозова, К. Михайлова, А. Велинов,

П. Павлова, Р. Йорданова, А.Соколова, Д. Козарев, Д.Георгиева, Е. Симеонова, Л.Йорданова, Мария Атанасова,

Н. Консолов, Н. Захариев, С. Маринов, Е. Кръстева, В. Величкова

Австрия: Гергана Иванова, Яница Стефанова, Богомила Владкова, Снежанка Митева, Светлин Тодоров, Ралица Димова,

Лора Тодорова, Павел Захариев, Виктория Малева, Виктория Бонева, Христо Павлов, С. Тодоров, Р. Димова, Л. Тодорова, П. Захариев

Франция: Александра Бинева, Пепа Дочева, Габриела Иванова, Зорница Георгиева, Мария Чолакова, Севил Заим,

Мария Христова, Соня Владова, Хелга Метинова, Мелек Фатим, Ирена Йолова, Станислава Пламенова, В. Пламенова,

А. Дончев, Б. Димитрова, В. Лазарова, Д. Асенова, И. Асенова, М. Вълчанова, М. Петкова, С. Христова
Турция: Юммю Кьосе

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Регионално управление по образованието - Шумен: http://ruo-shumen.org/

Министерство на образованието и науката: http://www.mon.bg/bg/1