Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Документи PDF Печать E-mail

Вътрешни правила за равенство, осигуряване на равни възможности и защита от дискриминация - - - >> download

Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр) download

В изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 2 ноември 2017 година за приемане на

„Национален план за противодействие на тероризма“ и на Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017г.

за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма,

ПЕГ "Н.Й.Вапцаров" разработи и прилага мерки за противодействие на тероризма.

Годишен план на училището  2019/2020  download

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2018/2019  download

План на заседанията на Педагогическия съвет 2019/2020 - download

Правилник за дейността на ПЕГ "Н.Й.Вапцаров" 2019/2020  - download

Календарно тематично разпределение за часовете по "Здравно образование" през 2018/2019 уч.година download

Програма за превенция на ранното напускане на училището download

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи download

Стратегия за развитие на ПГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров"   download

Етичен кодекс на ПЕГ "Н.Й.Вапцаров" download

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата download

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров" през учебната 2016/2017г. download

Правилник за вътрешния трудов - чл. 181 от КТ за учебната 2016/2017г. download